Pedagog specjalny

Kristina Grodz

Kab. Nr. 233

Tikslai ir uždaviniai:

  • didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą;
  • padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių;
  • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir tenkinti juos;

Specialiojo pedagogo funkcijos mokykloje:

  • padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir mokymosi ypatumus;
  • padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, integruotis mokyklos bendruomenėje;
  • atlikti mokinių pirminį pedagoginį vertinimą;
  • konsultuoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvus (globėjus) ir mokytojus;
  • dalyvauti mokyklos vaikų gerovės komisijos veikloje;
  • bendradarbiauti su mokyklos specialistais, klasės auklėtojais bei dalykų mokytojais;
  • bendradarbiauti su Vilniaus miesto psichologine – pedagogine tarnyba;

DARBO GRAFIKAS

Užsiėmimai (tiesioginis darbas su mokiniais)      Kita veikla

Pirmadienis        9.45 – 10.50                           13.45 – 14.45

Antradienis         9.45 – 10.50  12.45 – 13.45     13.45 – 14.45

Trečiadienis        9.45 – 10.50

Ketvirtadienis     10.50 – 13.40                          13.45 – 14.15

Penktadienis      8.50 – 9.45; 12.45 – 13.45

TVARKARAŠTIS

Savaitės diena  Pamoka   Klasė

Pirmadienis           3          2c

Antradienis         3  6         2c 4a

Trečiadienis           3          2a

Ketvirtadienis      4 5 6       4c 2a Spec.

Penktadienis        2 6        4c Spec.