Pedagog specjalny

Kristina Grodz

Kab. Nr. 233

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtisdidinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Uždaviniai

  • teikti specialiąją pedagoginę pagalba specialiųjųugdymosi poreikių turintiems mokiniamsįsisavinant ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • bendradarbiauti su mokytojais ir kitais mokyklos specialistaistiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese bei su Vilniaus miesto PPT specialistais;
  • konsultuoti tėvus, mokytojus specialiojo ugdymo klausimais;
  • dalyvauti mokyklos vaikų gerovės komisijos veikloje.

Organizuojamos pogrupinės ir individualios specialiosios pratybos, atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos įvertinimą bei rekomendacijas. Specialiosios pratybos vedamos ugdymo proceso metu.

Darbo laikas:

Tiesioginis darbas su mokiniais

Pirmadienis        8.00 – 8.20          12.10 – 13.10

Antradienis        11.10 – 12.10

Trečiadienis       8.00 – 8.20          12.10 – 13.10,     14.10 – 15.10

Ketvirtadienis    8.00 – 8.20          9.15 – 10.15      13.10 – 14.10

Penktadienis      10.10 – 11.10      12.10 – 13.10

Kita veikla

Pirmadienis       14.10 – 15.10

Antradienis       8.00 – 8.30           14.10 – 15.10

Trečiadienis       –

Ketvirtadienis   10.15 – 11-15       14.10 – 15.10

Penktadienis     8.00 – 8.30

Informacja

Atmintinė tėvams apie specialiuosius ugdymosi poreikius