Psycholog

Kab. Nr. 201

Psichologinės pagalbos paskirtis ir uždaviniai

Pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais ( globėjais, rūpintojais).

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokinias, turinčiais psichologinių problemų;
 • padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo (si) procese.  

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (glogėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Pagrindinės darbo kryptys:

 • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendravimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

 • Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • Švietimas: mokinių, tėvų ( globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas  (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Informacija apie pagalbos gavėjus, jų problemų turinį ir teiktą pagalbą yra laikoma konfidencialia.