Įtraukusis ugdymas

Raštas dėl LR Švietimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Mokykla, kurioje kiekvienas jaučiasi saugiai ir išgyvena sėkmę.

Kiekvienas besimokantysis mūsų Progimnazijoje yra vienodai svarbus. 2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Vilniaus miesto savivaldybė patvirtino 2020–2025 m. priemonių planą „Dėl kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams“.

Vilniaus Jono Pauliaus II  progimnazija įgyvendina esminę  įtraukiojo ugdymo  vertybinę nuostatą, kad įtraukimas ir teisingumas yra suprantami kaip kokybiško ugdymo pagrindas.

Progimnazijos 2020-2025 m. strateginiame plane numatytas ir įtraukiojo ugdymo nuostatų įgyvendinimas:

  • tobulinti ugdymo(si) veiklos formas,
  • skatinti mokinius įgyti bazinius įgūdžius, formuojančius mokymosi visą gyvenimą įpročius,
  • siekti visapusiško mokinių tobulėjimo protinio, emocinio intelekto bei sveikatingumo ugdymo srityse,  
  • kurti modernias mokyklos ugdymo aplinkas, atliepiančias šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus,
  • plėsti neformaliojo vaikų švietimo veiklas, orientuotas į mokinių kompetencijų ugdymą,
  • plėtoti prevencines ir kurti emocinę aplinką gerinančias programas progimnazijoje,
  • kurti atvirą mokyklą, nuolat bendradarbiaujančią su socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje,
  • tikslingai panaudoti išteklius.

Progimnazijoje yra suformuota visada pasiruošusi padėti pagalbos vaikui komanda:

PareigosAtsakingas darbuotojasKontaktai (el.p, kab.)
Specialioji vyresnioji pedagogėKristina Grodzkrysiowa@gmail.com kab. 233
Socialinė pedagogė (1-4 kl.)Juliana Leščinskalescinska77@gmail.com kab. 119
Socialinė vyresnioji pedagogė (5-8 kl.)Aleksandra Kovalevskaa.kowalewska76@gmail.com kab. 224
Vaiko gerovės komisijos pirmininkėSabina Narunec, direktoriaus pavaduotoja ugdymuipavaduotojas2@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt kab. 225(A)

VILNIAUS PPT PARENGTOS REKOMENDACIJOS „ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE“