Veiklą reglamentuojantys teisės aktai

 

VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

Progimnazijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas:

ES ir nacionaliniai teisės aktai:

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija.
 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
 • Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.
 • Vyriausybės 2018-05-23 nutarimas Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas;
 • Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“
 • 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745 „Dėl Lietuvos higienos normos 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“ įsakymas
 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
 • Kiti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Ministerijų bei jiems pavaldžių ir Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, su biudžetinėmis įstaigų veiklą, taip pat ugdymo organizavimu susiję teisės aktai (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActSearch).

Progimnazijos vidaus teisės aktai:

 Kiti progimnazijos dokumentai >>>