Kiti progimnazijos dokumentai:

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos 2023 m. veiklos planas

Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas;

2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas;

2022-2023 ir 2023-2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas sigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.)

Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas;

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas;

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar / ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas.

Darbuotojų  veiklos vertinimo tvarkos aprašas;

GMP 1,2% (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas;

Krizių valdymo tvarkos aprašas 

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas.

Mokinių apžiūros dėl asmens  higienos tvarkos aprašas;

Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų patekimo į įstaigos patalpas tvarkos aprašas;

Mokinių maitinimo ir organizavimo sutartis;

Mokinių mokymo namuose  tvarkos aprašas;

Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas;

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos;

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas;

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas (priedas nr. 1 ; priedas nr. 2);

Mokinių testavimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas;

Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas;

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas;

Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarkos aprašas;

Nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo;

Pagalba organizuojant nuotolinį mokymą

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas.

Pagalbos mokiniui teikimo modelio tvarkos aprašas;

Pedagogų etikos kodeksas;

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas;

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas;

Priešmokyklinio ugdymo grupių dienotvarkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendacija

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-2022 ir 2022-2023 m.m..

Priešmokyklinio, pradinio ir I dalies pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos aprašas;

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas;

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas;

Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose

Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo;

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas;

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (nauja redakcija nuo 2021-01-15)

Ugdomosios stebėsenos programa;

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas;

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas;

Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas;

Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas(priedas)

Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl sporto salių ir kitų patalpų nuomos;

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokytojų tarybos nuostatai;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokinių tarybos nuostatai;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos nuotatai;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo bei kvalifikacijai skirtų lėšų panaudojimo aprašas;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos 2022 – 2023 m. m. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa;