Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

Projektai Ugdymo karjerai

Progimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Progimnazijos mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teiks už ugdymą karjerai atsakingi mokyklos švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, progimnazijos psichologas, iš išorės talkinantys konsultantai. Vyresniųjų klasių ( 7 – 8 ) mokiniai galės rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką. Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasieks mokinius per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.