Kiti progimnazijos dokumentai:

SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE

Įsakymas dėl testavimo COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti organizavimo progimnazijoje

Vilniaus Jono Pauliaus II  progimnazijos mokinių testavimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (nauja redakcija nuo 2021-01-15)

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 

Pomoc w zdalnym nauczaniu

Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas;

Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas;

Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas;

Darbuotojų  veiklos vertinimo tvarkos aprašas;

Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Dėl priešmokyklinio, pradinio ir I dalies pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos aprašas;

GMP 1,2% (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas;

Krizių valdymo tvarkos aprašas (priedas nr. 1, priedas nr.2);

Mokinių apžiūros dėl asmens  higienos tvarkos aprašas;

Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų patekimo į įstaigos patalpas tvarkos aprašas;

Mokinių mokymo namuose  tvarkos aprašas;

Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokinių maitinimo ir organizavimo sutartis;

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas; Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos;

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas (priedas nr. 1 ; priedas nr. 2);

Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas;

Pagalbos mokiniui teikimo modelio tvarkos aprašas;

Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas;

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas;

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas;

Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarkos aprašas;

Nuomojamų patalpų sąrašas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo;

Pagalbos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikimo tvarkos aprašas;

Pedagogų etikos kodeksas;

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas;

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje (atmintinė);

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas;

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas;

Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl sporto salių ir kitų patalpų nuomos;

Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo;

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas;

Ugdomosios stebėsenos programa;

Ugdymo karjerai tvarkos aprašas;

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas;

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas;Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas;

Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas(priedas)

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar / ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas.

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas.

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas.

2021-2022 ir 2022-2023 m.m. priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas.

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupių dienotvarkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendacija