Kiti progimnazijos dokumentai:

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos 2023 m. veiklos planas

Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas;

2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas;

2022-2023 ir 2023-2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas sigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.)

Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas;

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas;

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar / ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas.

Darbuotojų  veiklos vertinimo tvarkos aprašas;

GMP 1,2% (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas;

Krizių valdymo tvarkos aprašas 

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas.

Mokinių apžiūros dėl asmens  higienos tvarkos aprašas;

Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų patekimo į įstaigos patalpas tvarkos aprašas;

Mokinių maitinimo ir organizavimo sutartis;

Mokinių mokymo namuose  tvarkos aprašas;

Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas;

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos;

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas;

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas (priedas nr. 1 ; priedas nr. 2);

Mokinių testavimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas;

Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas;

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas;

Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarkos aprašas;

Nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo;

Pomoc w zdalnym nauczaniu

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas.

Pagalbos mokiniui teikimo modelio tvarkos aprašas;

Pedagogų etikos kodeksas;

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas;

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas;

Priešmokyklinio ugdymo grupių dienotvarkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendacija

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-2022 ir 2022-2023 m.m..

Priešmokyklinio, pradinio ir I dalies pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos aprašas;

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas;

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas;

Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose

Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo;

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas;

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (nauja redakcija nuo 2021-01-15)

Ugdomosios stebėsenos programa;

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas;

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas;

Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas;

Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas(priedas)

Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl sporto salių ir kitų patalpų nuomos;

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokytojų tarybos nuostatai;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokinių tarybos nuostatai;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos nuotatai;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo bei kvalifikacijai skirtų lėšų panaudojimo aprašas;

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos 2022 – 2023 m. m. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa;