Pedagog społeczny

 

 kab. Nr. 224                                                      kab. Nr. 119

Socialinės pedagogės: Aleksandra Kovalevska  ir Juliana Leščinska
Išsilavinimas: aukštasis universitetinis                                    
Pedagoginio darbo stažas: 10 m.  ir 7 m.​                                     
Kontaktai: e. p.:  a.kowalewska76@gmail.com  ir juliana@vdnet.lt                     

     Mokyklos  socialinės pedagogės Aleksandra Kovalevska ir Juliana Leščinska dirba vadovaudamasi tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais aktais, pareigybine instrukcija, etikos principais.
    Socialinio pedagogo veiklos gairės:
padėti vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrinti vaikų saugumą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis, padėti vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinti socialinį aktyvumą ir mokinių savirealizaciją.

    Funkcijos:
1. įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
2. konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
3. teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
4. korekcinė (tarpininkauja, skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina);
5. vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
6. šviečiamoji (informuoja, aiškina);
7. prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
8. socialinio ugdymo.

   
PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO (SOCIALINIO PEDAGOGO) DARBO
    Tikslas:
Teikti kvalifikuotą, kokybišką ir savalaikę socialinę pagalbą progimnazijos bendruomenei.
    Uždaviniai:
1. Ugdyti ir stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, saviraišką ir saviaktualizaciją nuolat palaikant saugią mokymosi aplinką.
2. Vykdyti emocinių, elgesio, socialinių problemų: žalingų įpročių, patyčių, smurto ir nusikalstamumo, korupcijos prevenciją vaiko artimiausioje aplinkoje, progimnazijoje,  panaudojant įvairius prevencijos būdus ir metodus.
3. Plėtoti ryšius su socialiniais partneriais, progimnazijos bendruomene, aiškinantis stebimų mokinių šeimų socialines problemas, padedant mokiniams, suprasti bendros kultūros svarbą asmenybei bei inicijuoti vaikų užimtumo programas ir projektus, vykdyti užsiėmimus, akcijas ir kitokias veiklas, mokant mokinius socialinių gyvenimo įgūdžių.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO VALANDOS:

Konsultacijų laikas:                         

Pirmadienis: 7:45 – 14:30                    

Antradienis: 7:45 – 14:30                   

Trečiadienis: 7:45 – 14:30                   

Ketvirtadienis: 7:45 – 14:30                 

Penktadienis: 7:45 – 14:30                 

                    Pertrauka pailsėti ir pavalgyti:

                         Kasdien: 12:00 – 12:30