Kiti progimnazijos dokumentai

·  Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas;

·  Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas;

·  Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas;

·  Darbuotojų  veiklos vertinimo tvarkos aprašas;

·  Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas;

·  Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas;

·  Dėl priešmokyklinio, pradinio ir I dalies pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos aprašas;

·  GMP 1,2% (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas;

·  Krizių valdymo tvarkos aprašas (priedas nr. 1, priedas nr.2);

·  Mokinių apžiūros dėl asmens  higienos tvarkos aprašas;

·  Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų patekimo į įstaigos patalpas tvarkos aprašas;

·  Mokinių mokymo namuose  tvarkos aprašas;

·  Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašasmokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas;

·  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas(priedas nr. 1);

·  Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas;

·  Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas;

·  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas;

·  Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas;

·  Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarkos aprašas;

·  Nuomojamų patalpų sąrašas;

·  Nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo;

·  Pagalbos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikimo tvarkos aprašas;

·  Pedagogų etikos kodeksas;

· Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas;

·  Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje (atmintinė);

·  Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas;

·  Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas;

·  Sprendimas dėl sporto salių ir kitų patalpų nuomos;

·  Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo;

·  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas;

·  Ugdomosios stebėsenos programa;

·  Ugdymo karjerai tvarkos aprašas;

·  Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas;

·  Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas;

·  Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas;

·  Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas;

·  Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas(priedas)

·  Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas;