Historia

PROGIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W WILNIE

Szkoła im. Jana Pawła II po raz pierwszy otwarła swe podwoje 1 września 1994 roku jako szkoła średnia. Budowę szkoły finansowało państwo litewskie oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Ze Stowarzyszeniem współdziałała Fundacja Wspierania Budowy Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II, powołana przez społeczność i rodziców uczniów przyszłej szkoły. Ofiarodawcami są osoby z różnych krajów świata, a przede wszystkim z Polski.

W 2002 roku szkoła średnia została zreformowana: powstała szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 1 września 2011 r. zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Oświacie szkoła uzyskała status progimnazjum. Dyrektorem progimnazjum jest Janina Wysocka.

Obecnie pracuje tu ponad 80 nauczycieli i kształci się więcej niż 1000 uczniów. Oprócz lekcji objętych programem nauczania prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Dzieci mogą realizować swe zdolności i zainteresowania w różnorodnych kółkach: wyrobów z wełny, koralików, ceramiki, teatralnych, sportowych, choreografii, śpiewu i wielu innych.

Konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom udzielają psycholog, logopeda, pedagog społeczny, pedagog do spraw dzieci specjalnej troski. Pracę szkoły regulują i planują Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.

Szczególnym miejscem w naszej placówce jest Izba Pamięci Patrona Szkoły, Jana Pawła II.

Szkoła ma swój emblemat oraz posiada najważniejszy symbol, symbol jednosci i wiary – sztandar szkoły. Utkany przez siostrę Janinę Detkę z Częstochowy, ufundowany przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Katowice, Energię GKE SA Gdańsk, Fundację Południowego koncernu Energetycznego Katowice, Koncern Energetyczny Łódź-Teren SA, Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową „Wesoła”, Elektrociepłownię Stalowa Wola SA, Stanisława Łukaszczyka z Poronina..Uroczyście wyświęcony i przekazany szkole 18 maja 2007 roku.

Na dziedzincu szkoły rośnie pamiątkowy dąb z Wadowic, ufundowany przez prezesa klubu sportowego P-SKS“BESKIDY‘ Stefana Zubera.
Zawdzięczając  życzliwości i staraniom Anny i Kazimierza Grajcarek zespół szkolny posiada  stroje góralskie.

Działalność szkoły jest bogata w różnorodne imprezy, spotkania, wycieczki, projekty. Uczniowie licznie i chętni biorą udział w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych, festynach teatrów szkolnych, zawodach sportowych, konkursach recytatorskich, plastycznych i muzycznych. Zdobywają nagrody i wyróżnienia oraz zostają laureatami.

Największą popularnością cieszy się konkurs recytatorski „Kresy”, Festiwal Teatrów Szkolnych, Konkurs Talentów, dekady przedmiotowe, Dzień Języków Europejskich oraz Dzień Europy i Dzień Ziemi, konkurs „Moje Wilno“, międzynarodowe konkursy matematyczne „Kangur” i „PIKOMAT“, konkurs recytatorski, poświęcony twórczości M. Konopnickiej.

W szkole odbywa się wiele pięknych uroczystości i imprez. Tradycyjnymi są Dzień Nauczyciela, Święto Patrona szkoły, Święto Niepodległości, Mikołajki, Wigilie szkolne, Dzień Otwartych Drzwi, Pasowanie na ucznia (1 i 5 klasy), Dzień Dziękczynienia klas 8-ych.

Szkoła aktywnie uczestniczy w międzynarodowych, republikańskich i szkolnych projektach. Najbardziej owocną była praca nad projektami: „Comenius”, „Zieleńce Szkolne”, „Kwitnące Wilno”, „Folklor łączy nas”, „Książka uczy i bawi”, Międzynarodowy długotrwały projekt  wspólnie z organizacją “PIAST” z Gdańska „Integracja w procesie edukacyjnym –  jeszcze jeden krok”, projekty we współpracy z Polską „Jan Paweł II – Papież, który kochał wszystkich”, „Bez przemocy”, „Biblioteka w plecaku”.

Szkoła corocznie uczestniczy w spotkaniach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie.

Współpracuje ze wszystkimi polskimi szkołami i okolicznymi przedszkolami w Wilnie. Na imprezy i warsztaty metodyczne zapraszani są nauczyciele z rejonów solecznickiego, wileńskiego i trockiego. Pomyślna jest współpraca ze szkołami z Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Formy pracy są stale doskonalone, poszukiwana jest optymalna koncepcja edukacyjna oraz drogi i sposoby przeciwdziałania agresji, przemocy i różnorodnym negatywnym zjawiskom, przed którymi współczesna szkoła nie jest zabezpieczona. Wynikiem tych dążeń była międzynarodowa konferencja „Dobra szkoła”.

We współpracy z rodzicami pedagodzy starają się wychować młodzież o głębokich zasadach moralnych, odpowiedzialną, o twardym charakterze, samodzielną, twórczą, umiejącą rozstrzygać własne i społeczne problemy – dążą, by każdy uczeń był osobowością oraz zachował swą tożsamość narodową i postawę obywatelską.

W 2012 roku 24-25 maja odbyło sie XXV Międzynarodowe Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uczestnicy Forum przeżyli prawdziwą ucztę duchową, nasyconą patriotyzmem, bogatą tradycją i kulturą Polską, która pozostawiła u uczestników Forum niezatarte wspomnienia. Te spotkanie było przykładem mocnej więzi ze środowiskiem, dla którego istniejemy i dowodem, że jesteśmy wielką Polską Rodziną

Z poważaniem dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Janina Wysocka