Dokumenty

VIDAUS TEISĖS AKTAI:

UGDYMO PLANAS 2021-2023

VEIKLOS PLANAS 2019-2020 MOKSLO METŲ

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2016-2019

CIVILINĖS SAUGOS 2019 METŲ ŠVIETIMO RENGINIŲ PLANAS

TVARKOS:

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS  HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO TVARKOS IR MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

DARBUOTOJŲ  VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA    (PRIEDAS NR. 1)

MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE  TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS    (PRIEDAS NR. 1)

KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS   (PRIEDAS NR. 1      PRIEDAS  NR. 2)

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO KARJERAI TVARKOS APRAŠAS

APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

2 PROCENTŲ GPM (GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO) GAUTŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS   (PRIEDAS NR. 1    PRIEDAS NR. 2     PRIEDAS NR. 3     PRIEDAS NR. 4     PRIEDAS NR. 5)

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYMOSI PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJOS SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APRAŠAS

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE (ATMINTINĖ)

KITI DOKUMENTAI:

NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO APLINKOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS DĖL SPORTO SALIŲ IR KITŲ PATALPŲ NUOMOS