Dekada Języka Polskiego i Literatury

Języka polskiego

W dniach 21 stycznia – 1 lutego odbyła się Dekada Języka Polskiego i Literatury, której przyświecały hasła,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (J. Korczak) i ,,Jan Paweł II – Papież Rodziny”.

Na program dekady złożyły się następujące imprezy:
– Mistrz ortografii – dyktando dla klas 5 – 7.
– Olimpiada języka polskiego i literatury polskiej dla klas 8, która składała się z testu literacko – gramatycznego i wypowiedzi ustnych.
– Konkurs krasomówczy poświęcony życiu i twórczości J. Korczaka, prawom dziecka, rodzinie.
Nowym akcentem dekady było głośne czytanie w ramach projektu ,,Cała Litwa czyta dzieciom”. To było głośne czytanie ,,Pamiętnika Blumki” I. Chmielewskiej przez uczniów klas 5 oraz lekcje integracyjne uczniów klas 1 – 4 i 5 – 8. Podczas wspólnych zajęć uczniowie głośno czytali,dyskutowali, omawiali różne zagadnienia.
Korytarze szkoły zdobiła wystawa prac twórczych: plakaty, aforyzmy o języku, ilustrowane kartki z pamiętnika.
W ciągu dekady uczniowie zaprezentowali twórczość własną (wiersze, wypracowania, inne formy wypowiedzi na tematy:,,Jan Paweł II – papież rodziny” oraz,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (J. Korczak)). Spotkali się i zapoznali z twórczością wileńskiej poetki p. Apolonii Skakowskiej.
Dekadę uwieńczyło spotkanie z p. Krzysztofem Wojdyło ze Sz PPO, który przedstawił prezentację o powstaniu styczniowym. Tym akcentem wkroczyliśmy w Rok Powstania Styczniowego, by w dniu dzisiejszym spojrzeć na wydarzenia niepodległości Polaków i Litwinów.
Zwycięzcy konkursów zostali obdarowani książkami i dyplomami, obejrzeli film „Korczak”.